Lista aktualności Lista aktualności

Posiedzenie Komisji Założeń Planów (KZP)

W dniu 2 października o godzinie 9:00 odbyło się posiedzenie Komisji Założeń Planów (KZP) do V Rewizji PUGL

       Podstawowym zadaniem KZP było sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszarów Natura 2000. Sporządzono protokół ustaleń KZP składający się z 2 części:

I. Część A, zawierająca wytyczne w/s organizacji prac urządzeniowych, łącznie z programem ochrony przyrody, dotyczące m.in.:

     •  prac siedliskowych, w tym fitosocjologicznych;

    •  prac przygotowawczych, w tym oceny podstawowych założeń zagospodarowania przestrzennego regionu;

     •  priorytetów dotyczących przebudowy drzewostanów;

     •  zwiększania powierzchni do odnowienia w KO i KDO z tytułu uszkodzeń podczas cięć rębnych;

     •  definicji obszarów zagrożonych uporczywym występowaniem szkód.

II. Część B, zawierająca „Założenia do planu urządzenia lasu”, w których zapisuje się syntetycznie ustalenia dotyczące m. in.:

     •  obszarów chronionych i funkcji lasów;

     •  typów siedliskowych lasu oraz ich ewentualnego uzupełniania o rozpoznane leśne siedliska przyrodnicze;

     •  typów drzewostanów (TD) o kierunku ochronnym lub gospodarczym;

     •  wieków rębności dla głównych gatunków drzew;

     •  podziału lasów nadleśnictwa na gospodarstwa, w tym kwalifikowanie do gospodarstwa specjalnego;

     •  wytycznych w/s. cięć rębnych w poszczególnych gospodarstwach;

     •  wytycznych w/s. pielęgnowania lasu, w tym cięć pielęgnacyjnych;

     •  wytycznych w/s. hodowli lasu, w tym orientacyjnych składów upraw;

     •  wytycznych w/s. zagospodarowania rekreacyjnego;

     •  wytycznych w/s. użytkowania ubocznego oraz zagospodarowania łowieckiego;

     •  wytycznych w/s. ujmowania w PUL zagadnień dotyczących infrastruktury nadleśnictwa,

    •  weryfikacji i aktualizacji programu ochrony przyrody, w tym sporządzania tabel dotyczących przedmiotów ochrony oraz zadań ochronnych;

     •  innych zagadnień projektowych, specyficznych dla nadleśnictwa

       Na posiedzeniu znaleźli się między innymi przedstawiciele ZOL (Zakład Ochrony Lasu), RDLP w Zielonej Górze, Biura Urządzenia Lasu, RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, przedstawiciele branży drzewnej oraz przedstawiciele inicjatyw społecznych.” W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele samorządów z terenu Nadleśnictwa, mimo awizacji przybycia.