Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
 • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Przytok jest usytuowana w budynku biurowym RDLP w Zielonej Górze przy ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra.

 1. Wejście główne (frontowe) do budynku RDLP znajduje się od strony ul. Kazimierza Wielkiego, bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż budynku i drogi dojazdowej. Wejście (boczne) techniczne jest niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza LP).
 2. Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach w okolicy budynku (w tym z jednym wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych).
 3. Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform  dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do przestronnego holu oraz portierni, gdzie dokonuje się rejestracji petentów. Petenci są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.
 4. Dostęp do holu windowego jest możliwy przez szerokie drzwi przeciwpożarowe, sterowane przez pracowników portierni. Winda (szer. wejścia 90 cm)  dociera na kondygnacje poszczególnych pięter, w tym na I piętro, na którym usytuowane są główne pomieszczenia biura Nadleśnictwa Przytok. W części centralnej I piętra znajduje się sekretariat, w którym można uzyskać niezbędne informacje wstępne.
 5. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.
 6. Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.
 7. Na parterze oraz na każdym piętrze znajdują się toalety, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
 8. W windach ani w budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.
 9. Po budynku może poruszać się osoba z psem asystującym. 
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników portierni (parter) posługujących się tylko językiem polskim.
 11. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.
 12. Biuro Nadleśnictwa Przytok przyjmuje interesantów w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-15:00, przy czym informacje o ewentualnych zmianach w pracy biura Nadleśnictwa - czasowych lub dostępowych - są publikowane na bieżąco na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Przytok.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy lub ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na numer +48 68 455-85-89 (sekretariat) lub drogą e-mail na adres: przytok@zielonagora.lasy.gov.pl .

W odniesieniu do obiektów terenowych (kancelarii leśnictw), którymi administruje Nadleśnictwo Przytok, wszystkie te obiekty posiadają aktualnie bariery architektoniczne, uniemożliwiające swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.