Lista aktualności Lista aktualności

"Zimna Woda" ma się dobrze :)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim realizując zapisy planu ochrony dla rezerwatu „Zimna Woda” zleciła zespołowi botaników wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny stanu ochrony siedliska przyrodniczego 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe. Ocena stanu ochrony obejmowała analizę i ocenę trzech parametrów:

• Powierzchni siedliska,

• Struktury i funkcji,

• Szanse zachowania siedliska.

Ocenę wykonano na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.), a także zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2310) oraz w oparciu o metodykę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) opracowaną w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, dostępną na stronie internetowej GIOŚ w zakładce monitoring przyrody www.gios.gov.pl

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że powierzchnia siedliska 91E0 w rezerwacie przyrody Zimna Woda wynosi 70,65 ha. Analiza dokumentacji SDF (11-2019) oraz planu ochrony dla przemiotowego obszaru (Pawlaczyk i in., 2003; Sikora, 2009) dotyczącej, warunków naturalnych badanego rezerwatu pozwała stwierdzić, że powierzchnia siedliska nie uległa zmniejszeniu. Nieznaczne różnice (w stronę zwiększenia) powierzchni siedliska - 70,65 ha (wg SDF – 63,46 ha) związane są z bardziej precyzyjnym wytyczeniem jego granic. Zaobserwowane procesy rozpadu drzewostanu wskutek zamierania jesiona wyniosłego Fraxinos excelsiornie nie powodują zmniejszenia powierzchni siedliska, ponieważ w tych płatach odbywają się procesy zmiany drzewostanu w ramach naturalnej dynamiki siedliska. Granice siedliska są zabezpieczone ochroną rezerwatową. Parametr struktury i funkcji został oceniony jako właściwy (FV). Szanse zachowania siedliska zostały ocenione na FV, mimo występowania potencjalnych zagrożeń, związanych ze zmianami klimatycznymi oraz wkraczaniem obcych gatunków inwazyjnych. Jednakże ich niewielkie nasilenie pozwala zakładać, iż w perspektywie najbliższych 10-20 lat zachowanie siedliska w stanie nie pogorszonym jest wysoko prawdopodobne. Reasumując ocena stanu ochrony siedliska przyrodniczego 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, na terenie rezerwatu przyrody Zimna Woda, pokrywającego się z obszarem Natura 2000 Zimna Woda PLH080062, została ustalona na poziomie właściwym (FV).

Więcej informacji o naszych rezerwatach można znaleźć pod linkiem.

Tekst przygotowano na podstawie: Ekspertyza w zakresie oceny stanu ochrony siedliska przyrodniczego 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinosoincanae) i olsy źródliskowe, zlokalizowanego na terenie rezerwatu przyrody „Zimna Woda” (Głogów, 2020).