Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Przytok wynosi 18 003,28 ha i charakteryzuje się znaczną lesistością, sięgającą 49,19%.

Lasy Nadleśnictwa Przytok położone są w Krainie Wielkopolsko - Pomorskiej III; Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego III.6; Mezoregionie Ziemi Lubuskiej III.6.a.

Nadleśnictwo znajduje się w zasięgu klimatu „Wielkich Dolin" z wyraźnym wpływem klimatu morskiego (z cechami klimatu przejściowego o charakterze łagodnym). Wiatry mające wpływ na gospodarkę leśną wieją z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich (około 70%), bardzo silnych (10-15 m/s ) jest około 10-15% w ciągu roku.

W Nadleśnictwie Przytok zasoby wody w glebach są wyższe niż przeciętnie. Ponad 25% siedlisk jest pod wpływem wody gruntowej lub opadowo-glebowej. Na terenie Nadleśnictwa tylko 0,2% to siedliska suche (Bs). Dominują siedliska świeże (84%). Mimo dużej ilości rzek i strumieni warunki glebowe, głównie przepuszczalne piaski, nie wpływają korzystnie na retencję wody, zwłaszcza w obszarze Wału Zielonogórskiego, gdzie dochodzi do częstych niedoborów wilgotnościowych i głębokiego przesuszania gleb. Siedliska wilgotne, bagienne i łęgowe zajmują 16,21% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Obszary zalewowe występują przy rzece Odrze, szczególnie w łęgach nadrzecznych w Leśnictwie Dąbrowa.

Dominujące na tym terenie gleby rdzawe to 76,50% powierzchni (w tym rdzawe bielicowe 60,79%), duży jest udział mad rzecznych (9,33%), gleb bielicowych (5,30%), gleb gruntowo-glejowych (1,12%), gleb deluwialnych (1,08%).

Pozostałe typy gleb zajmują 6,67% powierzchni leśnej. Różnorodność gleb Nadleśnictwa (16 typów i 53 podtypów) wpływa na znaczne zróżnicowanie warunków siedliskowych na tym obszarze.

 

Walorami przyrodniczymi Nadleśnictwa Przytok są drzewostany odznaczające się znacznym stopniem naturalności, zbiorowiska roślinne z udziałem roślin chronionych i rzadkich, bogata fauna. Najcenniejsze przyrodniczo obszary i obiekty objęto ochroną prawną.

 
Ogółem grunty leśne - 16 907,28 ha
  
 • Rezerwaty - 117,21 ha       
 • Lasy ochronne - 14 182,66 ha, w tym:
  • glebochronne - 123,74 ha
  • wodochronne - 569,11 ha
  • w gr. adm. miast i wokół miast pow. 50 tys. mieszkańców - 11103,51 ha
  • wodochronne, wokół miast - 1965,41 ha      
  • glebochronne, wodochronne - 18,75  ha
  • na stałych powierzchniach badawczych, wokół miast - 283,61 ha
  • ostoje zwierząt chronionych, wokół miast - 6,09 ha
  • ostoje zw. chron., wodochronne, wokół miast - 66,51 ha
  • badawcze, wodochronne, wokół miast administracyjnych miast - 15,45 ha
  • nasienne, wodochronne, wokół miast - 30,48 ha
 • Lasy gospodarcze - 2 619,59 ha