Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Przytok wynosi 17 953,89 ha i charakteryzuje się znaczną lesistością, sięgającą 49,3%.

       Według rejonizacji przyrodniczo-leśnej (Zielony, Kliczkowska 2012), lasy Nadleśnictw Przytok leżą na terenie jednostek:

  •           -  Kraina Wielkopolsko-Pomorska (III),
  •           -  Mezoregion Doliny Środkowej Odry (III-25),
  •           -  Mezoregion Borów Zielonogórskich (III-26),
  •           -  Mezoregion Obniżenia Nowosolskiego (III-27).

       Nadleśnictwo znajduje się w zasięgu klimatu "Wielkich Dolin" z wyraźnym wpływem klimatu morskiego (z cechami klimatu przejściowego o charakterze łagodnym). Wiatry mające wpływ na gospodarkę leśną wieją z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich (około 70%), bardzo silnych (10-15 m/s ) jest około 10-15% w ciągu roku.

         W Nadleśnictwie Przytok zasoby wody w glebach są wyższe niż przeciętnie. Ponad 25% siedlisk jest pod wpływem wody gruntowej lub opadowo-glebowej. Na terenie Nadleśnictwa tylko 0,2% to siedliska suche (Bs). Dominują siedliska świeże (84%). Mimo dużej ilości rzek i strumieni warunki glebowe, głównie przepuszczalne piaski, nie wpływają korzystnie na retencję wody, zwłaszcza w obszarze Wału Zielonogórskiego, gdzie dochodzi do częstych niedoborów wilgotnościowych i głębokiego przesuszania gleb. Siedliska wilgotne, bagienne i łęgowe zajmują 16,3% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Obszary zalewowe występują przy rzece Odrze, szczególnie w łęgach nadrzecznych w Leśnictwie Dąbrowa.

         Dominujące na tym terenie gleby rdzawe to 76,3% powierzchni, duży jest udział mad rzecznych (9,5%), gleb bielicowych (5,4%).

Pozostałe typy gleb zajmują 8,8% powierzchni leśnej. Różnorodność gleb Nadleśnictwa wpływa na znaczne zróżnicowanie warunków siedliskowych na tym obszarze.

       Walorami przyrodniczymi Nadleśnictwa Przytok są drzewostany odznaczające się znacznym stopniem naturalności, zbiorowiska roślinne z udziałem roślin chronionych i rzadkich, bogata fauna. Najcenniejsze przyrodniczo obszary i obiekty objęto ochroną prawną.

 
Ogółem grunty leśne - 16 950,85 ha
 

Funkcja lasu

Kategorie ochronności

Obręb Otyń

Obręb Przytok

Nadleśnictwo

Powierzchnia [ha]

Rezerwaty

46,71

83,56

130,27

wodochronne

576,99

0,13

577,12

w miastach i wokół miast

4 580,68

6 525,34

11 106,02

glebochronne

104,33

 

104,33

wodochronne, w miastach i wokół miast

428,90

1 543,60

1 972,50

glebochronne, wodochronne

19,21

 

19,21

wodochronne, ostoje zwierząt

21,22

3,15

24,37

ostoje zwierząt, w miastach i wokół miast

2,57

 

2,57

stałe pow. badaw. i dośw., w miastach i wokół miast

286,52

 

286,52

wodochronne, stałe pow. badaw. i dośw., w miastach i wokół miast

14,70

 

14,70

wodochronne, ostoje zwierząt, w miastach i wokół miast

 

36,37

36,37

wodochronne, nasienne, w miastach i wokół miast

 

30,48

30,48

Razem lasy ochronne

6 035,12

8 139,07

14 174,19

Lasy gospodarcze

2 627,62

18,77

2 646,39