Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Ochrona lasu, jest jedną z podstawowych dziedzin działalności gospodarczej w leśnictwie. Każdego roku leśnicy podejmują działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
 • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • Zagrożenia od owadów - na terenie Nadleśnictwa zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych, ze względu na duży udział drzewostanów sosnowych (80,22%), jest znaczne, jednak maleje przy trwającej przebudowie składu gatunkowego na żyźniejszych siedliskach. Z tego powodu zagrożenie od szkodników wtórnych sosny (cetyńce, drwalnik, przypłaszczek), jest zmienne i przy większych klęskach od wiatru, śniegu może wzrastać. Uprawom zagraża szeliniak sosnowiec.
  • Zagrożenia od zwierzyny - na szkody od zwierzyny płowej narażone są głównie kępy z domieszkami gatunków liściastych, gdzie obserwuje się zgryzanie. Ponadto w młodnikach oraz w młodszych drzewostanach obserwuje się spałowanie.
  • Zagrożenia od grzybów - na szkody od huby korzeniowej i opieńki mogą być narażone drzewostany sosnowe rosnące na gruntach porolnych. 
 • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury, okiść śnieżna, okresowe wahania wód gruntowych,);

  Uszkodzenia od pożarów w związku z bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym i dużą ilością pożarów (średnio 54 pożary w roku) stanowią one istotny czynnik sprawczy uszkodzeń.

  Z oceny jakości powietrza przeprowadzonej w 2008 r. wynika, że obecny poziom koncentracji wszystkich substancji ocenianych na tym terenie nie przekroczył dopuszczalnych stężeń.
 • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).
  Nadleśnictwo Przytok położone jest w pobliżu aglomeracji miejskiej miasta Zielona Góra. Z tego powodu istnieje znaczne zagrożenie urbanizacyjne. Rozbudowa miasta oraz przebudowa drogi krajowej S3, mogą wywierać ujemny wpływ na tereny leśne. 

  Ze względu na penetrację lasów przez ludzi i presję urbanizacyjną na obszary leśne, mogą narastać szkody powodowane przez: nie ukierunkowany ruch turystyczny, nieuprawnione wjazdy do lasu pojazdami silnikowymi, nadmierne zbieractwo owoców runa, zaśmiecanie lasu, kradzieże drewna.
  Uszkodzonych w różnym stopniu jest 4,8% drzewostanów, w tym w sposób istotny (I-II stopień) 3,3% drzewostanów wszystkich klas wieku. Najbardziej uszkodzone są młodsze klasy wieku (I- IIa).

Dowiedz się więcej o "Ochronie lasów".