Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

I. SPRZEDAŻ  DETALICZNA DREWNA

 
Nadleśnictwo Przytok prowadzi sprzedaż detaliczną drewna w leśnictwach w wyznaczonym dniu tygodnia według zamieszczonej poniżej tabelki:
 
 
Lp. Leśnictwo Tydzień miesiąca Dzień tygodnia
1 Dąbrowa 2 i 4 środa
2 Kiełpin 1 i 3 środa
3 Kisielin 2 i 4 poniedziałek
4 Przytok 2 i 4 piątek
5 Wielobłota 2 i 4 wtorek
6 Bobrowniki 1 i 3 wtorek
7 Czarna 1 i 3 czwartek
8 Racula 2 i 4 wtorek
9 Zabór 2 i 4 czwartek
10 Zatonie 2 i 4 środa

Decyzja Nr 4/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok z dnia 09.02.2024 roku w sprawie ustalenia długości standardowych drewna dla poszczególnych GHG,              obowiązujących w Nadleśnictwie Przytok

STANDARDOWE DŁUGOŚCI DREWNA DLA POSZCZEGÓLNYCH GHG

 

Zarządzenie Nr 1/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok z dnia 19.01.2024 roku w sprawie wprowadzenia zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Przytok na podstawie cennika sprzedaży detalicznej

Załącznik nr 1 - Terminarz sprzedaży drewna na asygnaty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie / Zezwolenie osoby wykonującej pozyskanie kosztem nabywcy w trybie samowyrobu na terenie Nadleśnictwa Przytok

 

Decyzja Nr 2/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok z dnia 22.01.2024 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego w Nadleśnictwie Przytok

Decyzja Nr 3/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok z dnia 24.01.2024 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 2/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok z dnia 22.01.2024 roku w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego w Nadleśnictwie Przytok

CENNIK DETALICZNY DREWNA

Leśnictwo Kisielin prowadzi sprzedaż detaliczną w kancelarii leśnictwa w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.
 
Adresy i telefony do poszczególnych leśnictw można znaleźć tutaj
 
Sprzedaż drewna prowadzona jest w formie gotówkowej. Leśniczy po przyjęciu pieniędzy wydaje kupującemu paragon fiskalny i asygnatę uprawniającą do odbioru drewna z lasu. Klient może zażądać faktury, która to jest wystawiana w biurze Nadleśnictwa Przytok w dniu wystawienia asygnaty.
 
Asygnata jest ważna tylko wraz z dowodem zakupu drewna, czyli z paragonem lub fakturą.
 
Nabywca ustala z leśniczym termin wywozu drewna w przedziale czasowym określonym na asygnacie (do 14 dni od daty zakupy). Zakupionego drewna nie wolno nabywcy zabierać z lasu bez uprzedniego okazania pracownikowi administracji leśnej i bez uzyskania adnotacji na asygnacie o odbiorze drewna (data i godzina wywozu). W przypadku niemożności wywozu drewna w wyznaczonym terminie nabywca powinien uzgodnić telefonicznie nowy termin wywozu. Po okresie 14 dni od daty zakupu Nadleśnictwo Przytok nie odpowiada za zakupiony surowiec, a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu.
 
Co to jest metr przestrzenny (mp) a co to jest kubik, czyli metr sześcienny (m³).
 
Metr przestrzenny (mp) – jest to jednostka drewna ułożonego w stosy.
Aby zmierzyć stos drewna należy wykonać pomiar podstawy długości stosu (a), szerokości stosu (b) i jego wysokości (c). Otrzymane pomiary należy pomnożyć przez siebie wg wzoru  a∙b∙c . Otrzymany wynik to metry przestrzenne razem z pustą przestrzenią pomiędzy wałkami oraz korą na wałkach.
 
 
Masa wyliczona ze stosu przedstawionego powyżej na przykładzie papierówki jesionowej S2a 1,0: 
2,1 m (a)∙1,0 m (b)∙1,04 m (c)=2,18 mp
 
Metr sześcienny, czyli kubik (m³) – jest to ilość czystego drewna, bez przestrzeni powietrza pomiędzy kawałkami drewna. Pomiar metrów sześciennych uzyskuje się w taki sam sposób jak pomiar metrów przestrzennych z tym, że otrzymany wynik należy pomnożyć przez współczynnik redukujący podany w poniższej tabeli.
 

Grupa / Asortyment

(długość drewna w m)

Współczynniki zamienne z mp

(w korze) na m³ (bez kory)

Grupa S4:
So, Md, Dg i liściaste
Św, Jd
 
0,65
0,70
Grupa S2a (So, Md, Dg)
1,0; 1,2
2,0; 2,4
5,0; 6,0; 7,0

 

0,65
0,62
0,60
Grupa S2a (Św, Jd)
1,0; 1,1; 1,2
2,0; 2,4
3,0; 4,0; 5,0

 

0,70
0,67
0,65
Grupa S2a (Brz i pozostałe liś.)
1,0; 1,2
2,0 do 2,5
2,6 do 3,5

 

0,65
0,60
0,57
Grupa S2b (So, Md, Dg)
do 1,5 m
powyżej 1,5 m

 

0,65
0,62
Grupa S2b (Św, Jd)
do 1,5 m
powyżej 1,5 m 

 

0,70
0,67
Grupa S2b (Bk, Gb)
do 1,5 m
powyżej 1,5 m 
 
0,70
0,63
Grupa S2b (pozostałe liściaste)
do 1,5 m
powyżej 1,5 m

 

0,65
0,60
Grupa S3a
≤4m
>4m

 

0,50
0,40
Grupa M1 0,40
Grupa M2 0,25

 

Przykładowo:
Jeden metr przestrzenny drewna opałowego (S4) gatunku liściastego równa się 0,65 metra sześciennego, ale jeden metr przestrzenny drewna stosowego użytkowego (S2) świerkowego o długości 1,0 m równa się 0,70 metra sześciennego.
Uwaga!!!
Masa drewna na asygnacie lub fakturze wyrażona jest w m3 – cena loco-las (bez kosztów wywozu drewna).
 
Podział drewna:
Ogólnie drewno dzielimy na trzy podstawowe grupy (według kryterium grubości):
 • drewno wielkowymiarowe (W), drewno okrągłe o średnicy górnej bez kory (dg kb) od 14 cm wzwyż, które dzielimy na cztery klasy jakości: A (najlepsza klasa jakości), B, C, D (najgorsza klasa jakości). Drewno wielkowymiarowe dzielimy również według klas grubości, która to jest mierzona w połowie długości kłody (tzw. średnica środkowa). Wyróżniamy trzy klasy grubości: 1 – średnica środkowa do 24 cm, 2 – średnica środkowa od 25 cm do 34 cm, 3 – średnica środkowa powyżej 35 cm. (Uwaga! Klasa jakościowa A nie posiada klasy grubości 1).
 • drewno średniowymiarowe (S), drewno okrągłe o średnicy górnej mierzonej bez kory min. 5 cm i dolnej maks. 24 cm (z wyjątkiem drewna opałowego S4, w którym nie ogranicza się średnicy dolnej). Drewno średniowymiarowe dzielimy na cztery grupy:
  • S1 – drewno długie, np. kopalniakowe o długości od 2,5 m, minimalnej średnicy górnej 5 cm, maksymalnej średnicy dolnej bez kory 24 cm oraz średnicy środkowej od 9 do 16 cm. W grupie tej dopuszczalna jest krzywizna jednostronna pozwalająca na wymanipulowanie odcinków o długości co najmniej 1,5 m o strzałce krzywizny 1cm na 1 m. Niedopuszczalna jest natomiast zgnilizna, chodniki owadzie i zwęglenia oraz widoczne ciała obce.
  • S2 – drewno stosowe użytkowe dzielimy na dwie grupy:
   • S2a  –  drewno mierzone w stosach o długości od 1,0 m i maksymalnej średnicy dolnej bez kory do 24 cm i średnicy górnej mierzonej bez kory od min. 5 cm. W grupie tej dopuszczalna jest krzywizna jednostronna do 8 cm na 1 m, przy długości powyżej 1 m do 10 cm na całej długości, dopuszczalna jest również krzywizna wielostronna wynosząca połowę wartości jednostronnej, dopuszczalne są również chodniki owadzie oraz zgnilizna twarda. Niedopuszczalne są natomiast zwęglenia oraz widoczne ciała obce.
   • S2b  – drewno mierzone w stosach o długości od 0,8 m do 2,4 m (dla drewna liściastego) i od 0,8 m do 2,6 m (dla drewna iglastego). W grupie tej dopuszczalna jest krzywizna jednostronna o strzałce do 1,5 cm/m dla drewna iglastego i strzałce do 2 cm/m dla drewna liściastego, dopuszczalna jest również krzywizna wielostronna wynosząca połowę wielkości krzywizny jednostronnej. Niedopuszczalna jest natomiast zgnilizna, chodniki owadzie płytkie i głębokie, zwęglenia oraz widoczne ciała obce.
  • S3 – drewno żerdziowe z podziałem w zależności od długości i średnicy mierzonej w korze w odległości 1 m od dolnego końca (średnica znamionowa): podgrupa a - od długości 4,0 m i średnicy znamionowej od 7 cm do 11 cm i podgrupa b – od długości 2,5 m i średnicy znamionowej od 7 cm do 11 cm. W grupie tej dopuszczalna jest krzywizna do 10 cm na 1 m i dopuszczalne są zabarwienia oraz zwęglenia za zgodą stron. Niedopuszczalna jest zgnilizna, chodniki owadzie oraz widoczne ciała obce.
  • S4 – drewno opałowe mierzone w stosach o średnicy górnej od 5 cm. W grupie tej dopuszczalna jest krzywizna, zgnilizna miękka (do 50 % powierzchni przekroju poprzecznego), zabarwienia, chodniki owadzie, obecność ciał obcych i zwęglenia.
 • drewno małowymiarowe (M) tzw. drobnica, drewno okrągłe o średnicy górnej mierzonej w korze mniejszej niż 7 cm a mierzonej bez kory poniżej 5 cm. Drewno małowymiarowe dzielimy na dwie grupy:
  • M1 – drobnica tyczkowa przeznaczona np. do przerobu przemysłowego o długości od 1,5 m. W grupie tej dopuszczalna jest krzywizna do 15 cm na 1 m. Niedopuszczalna jest natomiast zgnilizna i zwęglenia.
  • M2 – drobnica gałęziowa na cele opałowe bez ograniczeń długości. W grupie tej dopuszczalna jest krzywizna, zgnilizna i zwęglenia.

II. Sprzedaż hurtowa drewna:

Wszystkie przetargi odbywają się wyłącznie za pośrednictwem platform internetowych poprzez systemy:
 • Portal Leśno – Drzewny (PL-D), gdzie są ogłaszane przetargi ograniczone historią zakupu,
 • e-drewno, gdzie są wystawiane przetargi nieograniczone.