Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na okres 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Gospodarka leśna prowadzona zgodnie z Planem Urządzenia Lasu ma za zadanie z jednej strony zapewnić dochód gospodarstwa leśnego, z drugiej - poprawę stanu lasu i jego ochronę. Założenia urządzanie lasu reguluje Polityka Leśna Państwa, przyjęty przez Radę Ministrów w 1997 roku Plan Urządzania Lasu, według którego celem Państwa jest osiągnięcie i utrzymanie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, to znaczy gospodarki zrównoważonej ekonomicznie i proekologicznej. 
Najważniejsze założenie Planu Urządzania Lasu dotyczą zasad ochrony lasu, trwałości lasu i ciągłości użytkowania. Równocześnie musi być zapewniony stały wzrost produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.
Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.
 
Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.
Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.
Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:
  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).
 
Aktualnie obowiązującym planem urządzenia lasu w Nadleśnictwie Przytok jest Plan Urządzenia Lasu zatwierdzony przez Ministra Środowiska Decyzją z dnia 27.07.2012r. (znak spr. DLP-lpn-611-24/29790/12/JŁ) na lata 2011-2020, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu.