Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

 
Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.
Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,645 mld m3 drewna.
Użytkowanie lasu jest działem gospodarki leśnej zajmującym się planowym pozyskaniem drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu.
Pozyskane drewno pochodzi z:
  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów,
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu,
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

 

Zestawienie miąższościowego etatu użytkowania rębnego w gospodarstwach

Gospodarstwo

Obręb Otyń

Obręb Przytok

Nadleśnictwo

miąższość w m3

Specjalne

13842

34144

47986

Lasów ochronnych

192067

229525

421592

Zrębowe

87590

x

87590

Przerębowo-zrębowe

15258

x

15258

Przebudowy

x

x

x

RAZEM

308757

263669

572426

 

 

W Nadleśnictwie Przytok zadania zawarte w Planie Urządzania Lasu na lata 2021-2030 wynoszą:

- pozyskanie drewna w ilości nie większej niż: 898 264 m3 grubizny netto, w tym:

a) obligatoryjny etat cięć w użytkowaniu rębnym: 508 105 m3 grubizny netto,
b) powierzchniowy etat cięć w użytkowania przedrębnym: 10 004,08 ha o orientacyjnej miąższości: 390 159 m3  grubizny netto.
 
 
 
 
 
 
Z „Analizy Gospodarki Leśnej" (lata 2011 – 2020):
W ubiegłym okresie gospodarczym Nadleśnictwo wykonało plan miąższościowy użytkowania rębnego w 96,38%, a pod względem miąższościowym 100,00%. Na wykonanie planu użytkowania głównego złożyło się:
a)  w użytkowaniu rębnym 88,42% etatu miąższowego,
b) w użytkowanie przedrębnym 97,93% etatu powierzchniowego i 115,20% etatumiąższowego.
W użytkowaniu głównym 6,0% pozyskanej miąższości ogółem stanowiły użytki przygodne.