Wydawca treści Wydawca treści

Zakazy wstępu do lasu

Lasy są naszym wspólnym dobrem. Możemy z z tego korzystać ale na określonych zasadach. Podstawę prawną zasad udostępniania lasu stanowi Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
  1. uprawy leśne do 4 m wysokości,
  2. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
  3. ostoje zwierząt,
  4. źródliska rzek i potoków,
  5. obszary zagrożone erozją.
Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza nadleśniczy, w razie gdy:
  1. wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego,
  2. występuje duże zagrożenie pożarowe,
  3. wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. 
 

Kliknij na mapę, aby sprawdzić  aktualne zakazy wstępu do lasu.