Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Polska należy do grupy krajów o największej powierzchni lasów w Europie.

Lesistość Polski, mierzona jako stosunek procentowy powierzchni lasów do powierzchni lądowej wynosi 29,7%. Średnia dla Polski zasobność lasów w drewno wynosi około 206 metrów sześciennych na hektar i jest prawie dwukrotnie wyższa od przeciętnej dla całej Europy. 
W Nadleśnictwie Przytok dane te przedstawiają się następująco:
W strukturze wiekowej młodsze klasy wieku: I i II (drzewostany do 40 lat), zajmują 4118,98 ha, co stanowi 24,77 % powierzchni; średnie klasy wieku III i IV (41 – 80 lat) 7630,51 ha - 45,88%, pozostałą powierzchnię 4881,51 ha - 29,35% porastają drzewostany starszych klas wieku (powyżej 80 lat).
 
 
W drzewostanach Nadleśnictwa Przytok w udziale powierzchniowym gatunków panujących dominuje sosna – 82,34% powierzchni leśnej, następnie: dąb – 8,84%, olcha – 3,99%, akacja – 1,36% i brzoza – 1,26%, pozostałe – 2,21%.
 
 
Na terenie nadleśnictwa dominują gleby rdzawe (76,50%), (w tym rdzawe bielicowe 60,79%), duży jest udział mad rzecznych (9,33%), gleb bielicowych (5,30%), gleb gruntowo-glejowych (1,12%), gleb deluwialnych (1,08%).
Pozostałe typy gleb zajmują 6,67% powierzchni leśnej. Różnorodność gleb (występuje tu 16 typów i 53 podtypów) wpływa na znaczne zróżnicowanie warunków siedliskowych Nadleśnictwa. 
 
 
Zachowanie zasobów leśnych to zrównoważona gospodarka leśna z równoczesnym gospodarczym wykorzystywaniem lasu. 
Skrótowa definicja hasła zasoby leśne określa zachowanie lasów i ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą. Do ochrony zasobów leśnych zaliczamy również ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, oraz ochronę wód powierzchniowych i głębinowych.