Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Polska należy do grupy krajów o największej powierzchni lasów w Europie.

         Lesistość Polski, mierzona jako stosunek procentowy powierzchni lasów do powierzchni lądowej wynosi 29,7%. Średnia dla Polski zasobność lasów w drewno wynosi około 206 metrów sześciennych na hektar i jest prawie dwukrotnie wyższa od przeciętnej dla całej Europy. 
 
       W strukturze wiekowej drzewostanów będących w zarządzie Nadleśnictwa Przytok młodsze klasy wieku: I i II (drzewostany do 40 lat), zajmują 4319,13 ha, co stanowi 25,95 % powierzchni; średnie klasy wieku III i IV (41 – 80 lat) 6991,68 ha - 42,01%, pozostałą powierzchnię równą 5333,76 ha - 32,05% porastają drzewostany starszych klas wieku (powyżej 80 lat).

Udział drzewostanów w klasach wieku

Klasa wieku*

I-II

III - IV

V i starsze

Powierzchnia

4319,13

6991,68

5333,76

% udział

25,95%

42,01%

32,05%

 

* rozpiętość klas wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku- drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – drzewostany w wieku 21-40 lat, III klasa – 41-60 lat itd.)

 
 
 
       W drzewostanach Nadleśnictwa Przytok w udziale powierzchniowym gatunków panujących dominuje sosna – 81,77% powierzchni leśnej, następnie: dąb – 9,88%, olcha – 4,13%, brzoza - 1,11%, akacja – 1,06%, pozostałe – 2,05%.
 

Procentowy udział gatunków lasotwórczych

Gatunek

Sosna

Dąb

Olcha

Brzoza

Akacja

Pozostałe

Udział %

81,77

9,88

4,13

1,11

1,06

2,05

 
 
 
 
         Na terenie nadleśnictwa dominują gleby rdzawe (76,34%), duży jest udział mad rzecznych (9,46%) oraz gleb bielicowych (5,41%). Pozostałe typy gleb zajmują 8,79% powierzchni leśnej, wśród nich największy udział mają Arenosole (2,37%) oraz gleby torfowe (1,67%). Różnorodność gleb wpływa na znaczne zróżnicowanie warunków siedliskowych Nadleśnictwa.
 
 
 
       Zachowanie zasobów leśnych to zrównoważona gospodarka leśna z równoczesnym gospodarczym wykorzystywaniem lasu. Skrótowa definicja hasła zasoby leśne określa zachowanie lasów i ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą. Do ochrony zasobów leśnych zaliczamy również ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, oraz ochronę wód powierzchniowych i głębinowych.