Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 
Nadleśniczy:
 • kieruje Nadleśnictwem,
 • ponosi odpowiedzialność służbową i prawną za całokształt działalności oraz należyte sprawowanie nadzoru i kontroli w nadleśnictwie,
 • wydaje zarządzenia i decyzje,
 • zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa.
 
Zastępca nadleśniczego odpowiada za stan lasu i całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, prawidłową organizację i realizację planowania i wykonywania zadań z zakresu gospodarki leśnej oraz z zakresu spraw obronnych.
 
Dział Gospodarki Leśnej podlega bezpośrednio Zastępcy Nadleśniczego.
Do zadań Działu Gospodrki Leśnej należą sprawy z zakresu:
 
1. urządzania, zagospodarowania i użytkowania lasu, w szczególności:
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, łowiectwa oraz pozyskania drewna i użytków ubocznych,
 • prowadzenie spraw związanych ze stanem posiadania, ewidencją gruntów, księgami wieczystymi, udostępnianiem lasu oraz podatkiem leśnym,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z remontem oraz nakładami inwestycyjnymi na budowę dróg oraz urządzeń melioracyjnych,
 • przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych z zakresu urządzania, zagospodarowania i użytkowania lasu;
2. ochrony ppoż. w nadleśnictwie, w szczególności:
 • opracowywanie i aktualizacja planów obrony ppoż. obszarów leśnych,
 • organizowanie, kierowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem służb obserwacyjno – alarmowych,
 • organizowanie akcji ratowniczych, udzielanie niezbędnej pomocy leśniczym przy zabezpieczaniu pożarzysk
 • ustalenie i analizowanie przyczyn powstawania pożarów, sporządzanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej pożarów,
 • właściwe oznakowanie terenów leśnych w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
 
Leśnictwa wchodzą w skład struktury organizacyjnej nadleśnictwa, w nich bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy, który bezpośrednio podlega zastępcy Nadleśniczego. Leśniczemu podlega bezpośrednio podleśniczy , który pomaga leśniczemu w realizacji obowiązków i zadań.
 
Inżynier nadzoru podlega bezpośrednio Nadleśniczemu, kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i wniosków.
 
Główny księgowy podlega bezpośrednio Nadleśniczemu, wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.
 
Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz, podlegający bezpośrednio Nadleśniczemu.
 
Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. prowadzi działania zmierzające do stałego podnoszenia bezpieczeństwa i higieny pracy w nadleśnictwie.
 
Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.
 
Straż Leśna prowadzi całokształt spraw związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przytok, m.in. poprzez przeciwdziałanie czynom przestępczym i wykroczeniom, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń.
Straż Leśna:
 • prowadzi systematyczną kontrolę terenów leśnych pod kątem kradzieży drewna i innych form szkodnictwa leśnego,
 • kontroluje drewno wywożone z lasu pod kątem legalności pochodzenia,
 • prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o wykroczenia oraz czynności przedprocesowe w postępowaniach noszących znamiona przestępstwa.
Sekretarz - jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z obsługą administracyjną nadleśnictwa oraz prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.
 
Dział finansowo-księgowy - prowadzi sprawy księgowe, finansowe, dotyczące planowania finansowo-ekonomicznego, analiz oraz sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną nad dokumentami finansowo-księgowymi.  Działem kieruje Główny Księgowy.
 
Administrator lokalny - jest odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie nadleśnictwa pod kontem informatycznym, odpowiada również za bezpieczeństwo danych w systemie.