Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Przytok utworzono dnia 01.01.1993 roku na podstawie zarządzenia nr 64 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31.12.1992 roku.

Obecnie obszar Nadleśnictwa podzielony jest na 2 obręby leśne i 10 leśnictw.
 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI według stanu na 1.01.2011 r. 
 
POWIERZCHNIA OGÓLNA NADLEŚNICTWA: 18003,28 ha
w tym według obrębów leśnych:
1) OTYŃ 9209,18 ha,
2) PRZYTOK 8794,10 ha,
 
POWIERZCHNIA LASÓW: 17352,00 ha
w tym:
a) według pełnionych funkcji:
  • lasów stanowiących rezerwaty przyrody 105,03 ha,
  • lasów uznanych za ochronne 14182,66 ha,
  • pozostałych lasów 3064,31 ha,

b) według grup kategorii użytkowania:
  • gruntów zalesionych 16631,00 ha,
  • gruntów niezalesionych 276,28 ha,
 w tym: do odnowienia 243,22 ha
  • gruntów związanych z gospodarką leśną 444,72 ha.

 
POWIERZCHNIA POZOSTAŁYCH GRUNTÓW 651,28 ha
(GRUNTÓW NIELEŚNYCH)
 
Północno-wschodnią granicę Nadleśnictwa Przytok stanowi rzeka Odra, południową - rzeka Śląska Ochla. Od zachodu, wzdłuż linii Krępa - Zielona Góra - Ochla, Nadleśnictwo Przytok graniczy z lasami Nadleśnictwa Zielona Góra.
 
Lasy Nadleśnictwa Przytok leżą na terenie jednego województwa, dwóch powiatów ziemskich, jednego powiatu grodzkiego oraz pięciu gmin.
Lasy ochronne zajmują przeważającą część powierzchni lasów Nadleśnictwa Przytok.
Wśród siedliskowych typów lasu największą powierzchnię zajmują siedliska borowe (Bśw i BMśw). 
Z uwagi na warunki siedliskowe Nadleśnictwa gatunkiem dominującym jest sosna pospolita (Pinus sylvestris). 
 


Pokaż RDLP Zielona Góra na większej mapie Pokaż RDLP Zielona Góra na większej mapie